پربازدیدترین محصولات جهان سازه پلیمر
فروش گالن 20 لیتری

گالن ۲۰ لیتری طرح آلمانی

کد : ٢٠٢٠٠۶
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری مایع ظرفشویی طرح جام

کد : ٢٠١٠١٩
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری طرح آلمانی

کد : ٢٠٢٠٠٩
پمپ غلیظ پاش

پمپ غلیظ پاش دهانه 28

کد : ١٠٢٠٣١
درب آبپاش تفنگی

پمپ اسپری تفنگی تریگر

کد : ١٠٢٠۴١
درب آسان ریز

درب آسان ریز روغن دهانه 28

کد : ١٠١٠١۶
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری گیج دار مخصوص روغن

کد : ٢٠٢٠٣٣
ظرف 1 لیتری

بطری 1 لیتری مایع ظرفشویی طرح پریل

کد : ٢٠١٠٢۴
تولید گالن 20 لیتری

گالن 20 لیتری طرح دکمه دار

کد : ٢٠٢٠٠٨
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری لیبل گرد

کد : ٢٠٢٠١۵
گالن 20 لیتری

گالن 20 لیتری دهانه 100

کد : ٢٠٢٠٠۵
درب فیلیپ تاپ

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 طرح خروسی

کد : ١٠٢٠١٧
درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 طرح اردکی

کد : ١٠٢٠۶٠
درب 2 تیکه

درب دو تکه مایع ظرفشویی دهانه 28

کد : ١٠٢٠١١
بطری نیم لیتری

بطری نیم لیتری مایع دستشویی طرح داوو

کد : ٢٠١٠١٢
درب گالن فوم دار

درب 4 لیتری کف صاف پلمپ دار

کد : ١٠٢٠٠٢
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری طرح من

کد : ٢٠١٠٠٧
درب گالن 20 لیتری

درب گالن 20 لیتری

کد : ١٠٢٠٠۵
تریگر

درب آبپاش ( تریگر )

کد : ١٠٢٠۴٠
بطری 1 لیتری

بطری سم یک لیتری

کد : ٢٠١٠٠۵
ظرف 1 لیتری

بطری مایع ظرفشویی طرح تاژ

کد : ٢٠١٠٢٢
گالن مایع ظرفشویی

گالن 4 لیتری طرح پریل

کد : ٢٠٢٠٠٢
فروش گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری

کد : ٢٠٢٠٣٨
دبه ماست

دبه ماست 2.200 لیتری گوشه دار

کد : ٢٠٣٠٠۵
درب گالن 4 لیتری

درب 4 لیتری استاپردار پلمپ دار

کد : ١٠٢٠٠١
درب سرکه

درب سرکه 3/5 لیتری

کد : ١٠١٠٠١
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری طرح دکمه دار

کد : ٢٠٢٠١٢
گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری طرح دکمه دار

کد : ٢٠٢٠٢٠
گالن 10 لیتری

گالن ١۰ لیتری کتابی

کد : ٢٠٢٠١٣
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 7

کد : ٢٠٢٠۴۵
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده طرح رایش

کد : ٢٠٢٠٢٣

درب قفل کودک دهانه 28

کد : ١٠٢٠۴٧
درب دهانه 20

درب فیلیپ تاپ دهانه 20

کد : ١٠٢٠٣٧
بطری 1 لیتری

بطری یک لیتری کنگره دار

کد : ٢٠١٠٢٩
فوم

واشر فوم

کد : ١٠٢٠٠٩
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری کنگره دار طرح گلی

کد : ٢٠٢٠١١
دبه سرکه

گالن سرکه دهانه گشاد

کد : ٢٠٢٠٣۶
درپوش قوطی 1 کیلویی

درپوش قوطی یک کیلویی

کد : ١٠١٠٠٧

بطری اکسیدان

کد : ٢٠۵٠٠٧
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری طرح هلالی

کد : ٢٠٢٠١٠
استاپر

استاپر درب گالن 20 لیتری

کد : ١٠٢٠١٩

دبه 10 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠١
درب فیلیپ تاپ دهانه 24

درب فیلیپ تاپ دهانه 24 استوانه ای

کد : ١٠٢٠٢۶

ظرف شامپو هتلی طرح ایوان

کد : ٢٠۵٠٠٨
بطری 1 لیتری

بطری سفید کننده 750 سی سی طرح صحت

کد : ٢٠١٠٢٣
درب بطری فندکی دهانه 28

درب شامپو طرح فندکی دهانه 28

کد : ١٠٢٠٣۵
درب فندکی دهانه 24

درب شامپو طرح فندکی دهانه 24

کد : ١٠٢٠٣۴
گالن 4 لیتری

گالن 3750 سی سی

کد : ٢٠٢٠٣٧
ظرف 1 لیتری

بطری مایع ظرفشویی طرح ریکا

کد : ٢٠١٠٢١
ظرف شامپو

بطری 250 سی سی شامپو

کد : ٢٠١٠٢۵
گالن سفید کننده

گالن 4 لیتری سفید کننده کنگره دار مدل 6

کد : ٢٠٢٠٣٩
درپوش قوطی نیم کیلویی

درپوش قوطی نیم کیلویی

کد : ١٠١٠٢١
درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 طرح شامپو جانسون

کد : ١٠٢٠۵٠
بطری نیم لیتری

بطری مایع ظرفشویی 500 سی سی

کد : ٢٠١٠٠۶
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری طرح کتابی

کد : ٢٠٢٠١٧
درب فیلیپ تاپ دهانه 20

درب شامپو فیلیپ تاپ دهانه 20 نکی (فشاری)

کد : ١٠٢٠٧٧
بطری 750 سی سی

بطری 250 سی سی

کد : ٢٠١٠٢۶
ظرف مایع ظرفشویی

بطری مایع ظرفشویی 900 گرمی طرح اوه

کد : ٢٠١٠٣۴
گالن سفید کننده

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 1

کد : ٢٠٢٠٠٣

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 نکی

کد : ١٠٢٠۴۶
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری مایع ظرفشویی طرح فری

کد : ٢٠١٠١١
گالن 4 لیتری

گالن 3750 ppشفاف طرح اوه

کد : ٢٠٢٠١۶
درپوش قوطی

درپوش قوطی 5 کیلویی

کد : ١٠١٠١٨
گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری کتابی

کد : ٢٠٢٠١۴
درب دهانه 28

درب دهانه 28

کد : ١٠٢٠۴۵
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری طرح جام

کد : ٢٠٢٠۴١
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده طرح تاژ

کد : ٢٠٢٠۴٠

ظرف واریاسیون

کد : ٢٠۵٠٠۵
ظرف 400 سی سی

بطری شامپویی 400 سی سی

کد : ٢٠١٠٢٨
تولید گالن 20 لیتری

گالن ۲۰ لیتری طرح دکمه دار

کد : ٢٠٢٠٠٧
بطری 1 لیتری

بطری سم 1 لیتری بدون لیبل

کد : ٢٠١٠٣٧
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری طرح دکمه دار

کد : ٢٠٢٠٢١

بطری اکسیدان

کد : ٢٠۵٠٠۶
درب سس گوجه

درب سس شیپوری

کد : ١٠١٠٠٣
بطری 1 لیتری

بطری یک لیتری

کد : ٢٠١٠٠٩
درب فیلیپ تاپ

درب فیلیپ تاپ دهانه 20 خروسی

کد : ١٠٢١٠١
درب نوشابه

درب دهانه 28

کد : ١٠١٠٢٣
 پمپ غلیظ پاش

پمپ غلیظ پاش روکش کروم دهانه 28 مدل کبری

کد : ١٠٢٠٩٠
گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری طرح آلمانی

کد : ٢٠٢٠١٨
بطری 300 سی سی

بطری شامپو 300 سی سی ساده

کد : ٢٠١٠١٨
درب قفل کودک

درب دو تکه طرح دامستوس قفل کودک

کد : ١٠٢٠٣٣
بطری 750 سی سی

بطری مایع ظرفشویی طرح بانو 750 گرم

کد : ٢٠١٠٣۵
درب shoet nack

درب مایع ظرفشویی دو تکه پایه کوتاه دهانه 28

کد : ١٠٢٠۴٩
درب و دستگیره 4 لیتری

درب و دستگیره بطری دهانه 45

کد : ١٠١٠٠۶
گالن 3 لیتری

گالن 3 لیتری طرح اوه

کد : ٢٠٢٠۴۴
درب روغن

درب پرسی روغن دهانه 28

کد : ١٠١٠٢٠
ظرف 1 لیتری

گالن 1 لیتری کتابی کنگره دار

کد : ٢٠٢٠٢٢
بطری 1 لیتری

بطری سرکج 900 سی سی طرح دامستوس

کد : ٢٠١٠٢٠
درب فیلیپ تاپ

درب شامپو فیلیپ تاپ

کد : ١٠٢٠٢۵

سینی غلتک رنگ

کد : ٢٠۴٠٠١
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سم دسته تاشو

کد : ٢٠٢٠٣٢
دبه ماست

دبه 2 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠٣
درب بندی

درب فیلیپ تاپ بندی طرح ریکا

کد : ١٠٢٠٣٨
درب بطری سم

درب سم پلمپ دار دهانه 47

کد : ١٠٢٠۵۴

دبه سرکه

کد : ٢٠٢٠۴٨
درب بطری شیر

درب شیر دهانه 38

کد : ١٠١٠٠٩
درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ اشکی دهانه 28

کد : ١٠٢٠٩١
ظرف 1 لیتری

گالن 1 لیتری طرح سن ایچ

کد : ٢٠٢٠۴٣
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری سفید کننده طرح رایش

کد : ٢٠١٠١٠
ظرف مایع ظرفشویی

بطری مایع ظرفشویی طرح گلی 950 گرمی

کد : ٢٠١٠٣٣
درب بطری دهانه 36

درب بطری دهانه 36 شورت نک

کد : ١٠٢٠٨۶
دبه ماست

دبه ماست 1.900 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠٨
گالن 18 لیتری

گالن 18 لیتری دکمه دار

کد : ٢٠٢٠۴۶
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتر

کد : ٢٠٢٠٢٨

گالن 3 لیتری

کد : ٢٠٢٠٣٠
درب پیمانه دار

درب پیمانه دار دهانه 45

کد : ١٠٢٠٢٠
درب غلیظ پاش

پمپ غلیظ پاش دهانه 24

کد : ١٠٢٠١۵
درب بطری جار

درب جار دهانه 120 فلکه ای

کد : ١٠١٠۴٠

بطری 1 لیتری لوله بازکن

کد : ٢٠١٠٢٧
بطری نیم لیتری

بطری سم نیم لیتری

کد : ٢٠١٠٠۴
بطری 250 سی سی

بطری سم 250 سی سی

کد : ٢٠١٠٠٣
گالن 5 لیتری

گالن ۵ لیتری کوتاه

کد : ٢٠٢٠۴٢
درب قفل کودک دهانه 22

درب قفل کودک طرح من دهانه 22

کد : ١٠٢٠٢١
پمپ غلیظ پاش

پمپ غلیظ پاش روکش کروم دهانه 28 مدل منقاری

کد : ١٠٢٠٨٩

سطل رنگ 12 کیلویی

کد : ٢٠۴٠٠۵

ظرف بتادین کوچک

کد : ٢٠۵٠٠١
درب گالن 5 لیتری

درب 10 لیتری 3 تکه

کد : ١٠٢٠٠۴
درب 3 تیکه

درب سه تکه آتش زنه دهانه 28

کد : ١٠٢٠١٣
بطری 1 لیتری

بطری سر کج 1 لیتری مدل 1

کد : ٢٠١٠١۴
گالن 4 لیتری

گالن 3750 طرح اوه زنبوری

کد : ٢٠٢٠٠١
درب بطری روغن صنعتی

درب دهانه 37 روغن موتور

کد : ١٠٢٠٩٩
درب بطری جار

درب جار دهانه 120 دسته وسط

کد : ١٠١٠٣٩
درب پیمانه دار دهانه 45

درب مایع لباسشویی پیمانه دار طرح گل دهانه 45

کد : ١٠٢٠٣٩

بطری الکل

کد : ٢٠۵٠١٠
درب نوشابه

درب و دستگیره دهانه 28

کد : ١٠١٠٠۵
گالن 3 لیتری

گالن 3 لیتری گرد کنگره ای

کد : ٢٠٢٠٣۵
گالن 20 لیتری

گالن 20 لیتری هلالی

کد : ٢٠٢٠۴٧

بطری اکسیدان

کد : ٢٠۵٠٠۴
درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ مدل قارچی دهانه 28

کد : ١٠٢٠۵٣
درب بطری سم

درب سه نخ دهانه 45

کد : ١٠٢١٠٢
درب 3 تکه

درب سه تکه آتش زنه

کد : ١٠٢٠٧۶
گالن سفید کننده

گالن سفید کننده 3750 سی سی

کد : ٢٠٢٠٢۵
درب فیلیپ تاپ دهانه 24

درب فیلیپ تاپ مدل قارچی دهانه 24

کد : ١٠٢٠٢٨

درب فیلیپ تاپ دهانه 30

کد : ١٠١٠٢۵
درب بطری دهانه 28

درب فیلیپ تاپ مدل قارچی دهانه 28 پایه کوتاه

کد : ١٠٢٠۶٣
درب سس دهانه 38

درب سس دهانه 38

کد : ١٠١٠٠٢
درب فیلیپ تاپ دهانه 24

درب فیلیپ تاپ دهانه 24 طرح شامپو بچه فیروز

کد : ١٠٢٠٢٧
گالن مایع ظرفشویی

گالن طرح اوه 3750 سی سی ساده

کد : ٢٠٢٠٠۴
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 2

کد : ٢٠٢٠١٩
درب بطری

درب بطری دهانه 24

کد : ١٠٢٠٨٧
ظرف شامپو

بطری شامپویی نیم لیتری مدل 2

کد : ٢٠١٠٣٢
ظرف نیم لیتری شامپو

بطری شامپویی نیم لیتری مدل 1

کد : ٢٠١٠٣١
درب دو تیکه دهانه 32

درب دو تکه دهانه 32

کد : ١٠٢٠١٢
دبه ماست

دبه 1700 سی سی

کد : ٢٠٣٠٠٢
درب گالن 10 لیتری

درب 10 لیتری فوم دار پلمپ دار

کد : ١٠٢٠٠٣
درب قفل کودک دهانه 32

درب قفل کودک دهانه 32 همراه با استاپر

کد : ١٠٢٠۶۵
درب فیلیپ تاپ 18

درب فیلیپ تاپ دهانه 18

کد : ١٠٢٠٨۴
درب قفل کودک 28

درب قفل کودک دهانه 28

کد : ١٠٢٠۴٢
درب دهانه 32

درب سفید کننده دهانه 32

کد : ١٠٢٠١٠
بطری 300 سی سی

بطری شامپو 300 سی سی کنگره دار

کد : ٢٠١٠١٧
درب بطری سم

درب دهانه 45 عاج دار

کد : ١٠٢٠٩٧
درب سس

درب فیلیپ تاپ دهانه 30 مخصوص سس

کد : ١٠١٠١٧
دبه ماست

دبه ماست 2.200 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠۶

سطل رنگ سه خط 12 کیلویی

کد : ٢٠۴٠٠۴
درب دهانه 18

درب دهانه 18 استاپردار

کد : ١٠٢٠۶۶
درب شامپو هتلی

درب فیلیپ تاپ قارچی دهانه 18

کد : ١٠٢٠٩٢
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 4

کد : ٢٠٢٠٢۴
فروش دبه سرکه

گالن 3 و نیم لیتری

کد : ٢٠٢٠٣۴
درب نوشابه آب بند

درب نوشابه گازبند لاینردار

کد : ١٠١٠٣١
درب نوشابه

درب دهانه 28 طرح نوشابه

کد : ١٠١٠٠۴
درب دهانه 55

درب پیمانه دار دهانه 56 طرح تاژ

کد : ١٠٢٠١٨
بطری 1 لیتری

بطری سر کج 1 لیتری مدل 2

کد : ٢٠١٠١۵
درب بطری

درب مایع ظرفشویی دو تکه پایه کوتاه دهانه 28

کد : ١٠٢٠۴٨

درب و استاپر پوویدون 60 گرمی

کد : ١٠٢٠٢۴
درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45 کف صاف

کد : ١٠١٠٢٢

درب پیمانه دار دهانه 40

کد : ١٠٢٠۵۶

سطل سه خط 4 کیلویی

کد : ٢٠۴٠٠٧
درب و دستگیره دهانه 38

درب و دستگیره شیر دهانه 38

کد : ١٠١٠١١
درب گالن 20 لیتری

درب گالن 20 لیتری

کد : ١٠٢٠٩۶
دبه ماست

دبه ماست 2.300 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠٧
ظرف نرم کننده حوله و لباس

بطری نرم کننده 1 لیتری

کد : ٢٠١٠٣٠
درب روغن صنعتی

دهانه 38 روغن موتور

کد : ١٠٢١٠٠
درب دهانه 36

درب بطری دهانه 36

کد : ١٠٢٠٨۵
بطری 1 لیتری

بطری سفید کننده یک لیتری طرح گلرنگ

کد : ٢٠١٠٠١
درب پرسی

درب فیلیپ تاپ طرح صحت پایه بلند دهانه 28

کد : ١٠٢١٠۴
درب بطری مایع ظرفشویی دهانه

درب ٢ تکه دهانه 28 پا فیلی سر تاجی

کد : ١٠٢٠٧٣
درب قفل کودک 28

درب قفل کودک دهانه 28

کد : ١٠٢٠٠۶
درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ دهانه 28

کد : ١٠٢٠۶۴
درب شامپو خانواده

درب شامپو خانواده فیلیپ تاپ دهانه 28

کد : ١٠٢٠۵١

ظرف بتادین بزرگ

کد : ٢٠۵٠٠٢

بطری سرکه سالادی 500 سی سی

کد : ٢٠١٠٣۶
درب فیلیپ تاپ

درب فیلیپ تاپ طرح رینوزیت

کد : ١٠٢٠١۴
درب بطری مایع ظرفشویی

درب ٢ تکه دهانه 28

کد : ١٠٢٠٧٢
درب شامپو

درب شامپو 110 گرمی

کد : ١٠٢٠۴٣
درب نمک پاش

درب نمک پاش دهانه 65

کد : ١٠١٠٢٨

درب پیمانه دار دهانه 45

کد : ١٠٢٠٧٨
درب بطری سم

درب دهانه 45

کد : ١٠٢٠٩٨
درب شامپو هتلی

درب شامپو دهانه 18 هتلی

کد : ١٠٢٠٧٩
درب قفل کودک دهانه 30

درب قفل کودک دهانه 30

کد : ١٠٢٠٣٢
درب جرمگیر

درب و استاپر جرمگیر طرح صاف دهانه 36

کد : ١٠٢٠٣۶
درب 2 تکه دهانه 28

درب دو تکه مایع ظرفشویی دهانه 28 پایه خط دار سر تاجی

کد : ١٠٢٠٧٠

درب دهانه 18 مدل داروگر

کد : ١٠٢٠٩۴
درب وازلین

درب وازلین 120 گرمی

کد : ١٠٢٠٢٢
درب 2 تکه دهانه 28

درب دو تکه دهانه 28 پا فیلی قارچی

کد : ١٠٢٠٧۴
درب نمک پاش

درب نمک پاش دهانه 38

کد : ١٠١٠٢٧
دبه ماست

دبه 2500 سی سی

کد : ٢٠٣٠٠۴
درب بطری سم

درب سم دهانه 65

کد : ١٠٢١٠٣
درب دهانه 40

درب پیمانه دار دهانه 40

کد : ١٠٢٠٢٩
بطری 750 سی سی

بطری سفید کننده 750 سی سی طرح گلرنگ

کد : ٢٠١٠٠٢
درب بطری نوشابه

درب نوشابه گازبند

کد : ١٠١٠٣٢
درب بطری دهانه 28

درب شامپو خانواده دهانه 28

کد : ١٠٢٠۴۴
قوطی کرم

درب وقوطی کرم در2 سایز

کد : ٢٠۵٠٠٩
درب بطری شامپو

درب شامپو دهانه 28 طرح گلان

کد : ١٠٢٠۶٩
درب قفل کودک دهانه 30

درب قفل کودک دهانه 30

کد : ١٠٢٠٠٧

گالن 750 سی سی

کد : ٢٠٢٠٢٧
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری دسته دار

کد : ٢٠١٠١٣
درب گالن پایه کوتاه

درب طرح پریل دهانه 50

کد : ١٠٢٠٨١
درب دهانه 24

درب دهانه 24

کد : ١٠٢٠١۶

درب ساده دهانه 18

کد : ١٠٢٠٩٣
درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 90

کد : ١٠١٠٣٧
درب بطری

درب دهانه 22

کد : ١٠٢٠٩۵
درب بطری مایع ظرفشویی

درب 2 تکه تاجی پایه ساده

کد : ١٠٢٠٧۵
درب دهانه 45

درب دهانه 45

کد : ١٠١٠١٣
درب short neck

درب فیلیپ تاپ خروسی short neck دهانه 28

کد : ١٠٢٠٨٨
درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 70

کد : ١٠١٠٣۶
درب قفل کودک دهانه 32

درب قفل کودک دهانه 32

کد : ١٠٢٠٠٨

گالن 750 سی سی

کد : ٢٠٢٠٢۶
درب جار

درب عاج دار دهانه 90

کد : ١٠١٠٣٣
درب بطری جار

درب عاج دار دهانه 70

کد : ١٠١٠٣٨
درپوش قوطی رب

درپوش قوطی پ پ 1 لیتری

کد : ١٠١٠٢۶

گالن 3 لیتر

کد : ٢٠٢٠٢٩
بطری 1 لیتری

بطری سر کج 1 لیتری مدل 3

کد : ٢٠١٠١۶
درب مایع ظرفشویی 2 تکه

درب دو تکه دهانه 28 پایه ساده

کد : ١٠٢٠٧١
ظرف 1 لیتری

بطری 1 لیتری استوانه مایع ظرفشویی

کد : ٢٠١٠٣٨
درب شامپو هتلی

درب فیلیپ تاپ دهانه 18

کد : ١٠٢٠۶١
درب سزکه دهانه گشاد

درب سرکه 3.5 لیتری

کد : ١٠١٠١٩
درب بطری جار

درب ساده دهانه 70

کد : ١٠١٠٣۵

سطل 3 و نیم کیلویی گریس

کد : ٢٠۴٠٠۶
بطری نیم لیتری

بطری نیم لیتری

کد : ٢٠١٠٠٨
درب دهانه 45

درب طرح یک لیتری صحت دهانه 45

کد : ١٠٢٠۵٢
درب پیمانه دار

درب پیمانه دار دهانه 40

کد : ١٠٢٠۵۵
درب دهانه 45

درب سم دهانه 45

کد : ١٠٢٠٣٠
درب بطری دهانه 22

درب دهانه 22

کد : ١٠٢٠٨٣

درب قفل کودک دهانه 28

کد : ١٠٢٠۵٨

سطل 1300 سی سی

کد : ٢٠۴٠٠٣

گالن 3 لیتری

کد : ٢٠٢٠٣١
درب بطری شامپو

درب دهانه داخلی 28 طرح شبنم

کد : ١٠٢٠۵٩
درب پیمانه دار

درب پیمانه دار دهانه 50

کد : ١٠٢٠٨٢
درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 120

کد : ١٠١٠٣۴
پیمانه گیج دار

پیمانه گیج دار

کد : ١٠١٠۴٢
بطری مایع ظرفشویی

بطری مایع ظرفشویی 500 گرمی طرح گلی

کد : ٢٠١٠٣٩
درب پیمانه دار

درب پیمانه دار دهانه 45

کد : ١٠٢٠٨٠
درب آب معدنی

درب آب معدنی دهانه 30

کد : ١٠١٠٠٨

درب و استاپر پوویدون 250 گرمی دهانه 24

کد : ١٠٢٠٢٣
درب بطری شیشه ای

درب استاپردار دهانه 28

کد : ١٠٢٠۶٧

درب و دستگیره دهانه 92

کد : ١٠١٠١۴
پیمانه

پیمانه دوتایی

کد : ١٠١٠۴٣
درب شامپو هتلی

درب دهانه 18

کد : ١٠٢٠۶٢

سطل 1500 سی سی

کد : ٢٠۴٠٠٢

درب دهانه 30

کد : ١٠١٠٢۴
درب بطری شامپو

درب شامپویی دهانه 24

کد : ١٠٢٠۶٨
پیمانه سرلاک

پیمانه

کد : ١٠١٠١٠
درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45

کد : ١٠١٠١٢
درب گالن 20 لیتری

درب گالن 20 لیتری سوپاپ دار

کد : ١٠٢١٠٨

پایه محصولات آرایشی بهداشتی

کد : ٢٠۵٠٠٣
درب روغن صنعتی

درب روغن دهانه 30

کد : ١٠٢٠۵٧

درب و دستگیره دهانه 100

کد : ١٠١٠١۵
درب دهانه 100

درب دهانه 100

کد : ١٠١٠٣٠
درب دهانه 100

درب دهانه 100

کد : ١٠١٠٢٩
درب روغن

درب روغن خوراکی دهانه 40

کد : ١٠١٠۴۴
پیمانه پودر

پیمانه استوانه ای

کد : ١٠١٠۴١
درب دهانه 40

درب پیمانه دار دهانه 40

کد : ١٠٢١٠۶
تولید درب پیمانه ای

درب پیمانه دار دهانه 60 طرح گل

کد : ١٠٢١٠۵
پیمانه

پیمانه قاشقی

کد : ١٠١٠۴۵
بطری پت

بطری پت شیشه شوی

کد : ٣٠١٠٠٣

بطری پت مایع دستشویی

کد : ٣٠١٠٠٢
بطری نیم لیتری

بطری نیم لیتری مایع ظرفشویی طرح پریل

کد : ٢٠١٠۴٠
سطل

سطل 10 کیلویی سه خط

کد : ٢٠۴٠١٠

پریفرم دهانه 18

کد : ٣٠١٠٠١
دبه ماست

دبه ماست چهارگوش پایه کوتاه 2 لیتری

کد : ٢٠٣٠١٣

دبه 2 لیتری

کد : ٢٠٣٠٢٠
بطری 1 لیتری

بطری مایع ظرفشویی 1 لیتری طرح رامس

کد : ٢٠١٠۴٣
دبه رب

دبه رب 8 لیتری

کد : ٢٠٣٠١۶

فوم سیل

کد : ١٠٢١٠٧
بطری 750 سی سی

بطری ظرفشویی طرح پریل 750 سی سی

کد : ٢٠١٠۴٢

بطری شامپو هتلی 30 میل

کد : ٣٠١٠٠٩

بطری شی کر گیج دار

کد : ٢٠١٠۴١
درب فیلیپ تاپ

درب فیلیپ تاپ پرسی

کد : ١٠٢١٠٩

دبه 3 لیتری

کد : ٢٠٣٠١٧
دبه ماست

دبه ماست چهارگوش 2 لیتری

کد : ٢٠٣٠١٢
دبه ماست

دبه ماست خمره ای 2 لیتری

کد : ٢٠٣٠١١

دبه ماست 1.5 لیتری

کد : ٢٠٣٠١۵

دبه 3 لیتری

کد : ٢٠٣٠١٩

دبه 2 لیتری

کد : ٢٠٣٠١٨

درب دهانه 40

کد : ١٠١٠۴۶

بطری پت

کد : ٣٠١٠١٣

سطل ماست 950 گرمی

کد : ٢٠۴٠٠٩

سطل 1300 سی سی

کد : ٢٠۴٠٠٨
درب بتادین

درب بتادین

کد : ١٠٢١١٠

دبه ماست 2 لیتر

کد : ٢٠٣٠٠٩

بطری شامپو هتلی 40 میل

کد : ٣٠١٠١٢

بطری شامپو هتلی 35 میل

کد : ٣٠١٠١١
دبه ماست

دبه ماست چهارگوش 1900 گرمی

کد : ٢٠٣٠١۴
دستگیره روغن

دستگیره بطری 2 لیتری

کد : ١٠١٠۴٧

بطری شامپو طرح گلرنگ

کد : ٢٠١٠۴٧

دبه ماست 1800 گرمی

کد : ٢٠٣٠١٠

بطری شامپویی طرح شبنم

کد : ٢٠١٠۴۴
دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری کوتاه

کد : ١٠١٠۴٩
درب بطری 4 کیلویی

درب دهانه 45

کد : ١٠١٠۵٠
گالن 5 لیتری سم

گالن 5 لیتری سم دسته تاشو

کد : ٢٠٢٠۴٩

بطری شامپویی هتل 10 میل

کد : ٣٠١٠٠۴

بطری شامپو هتلی 35 میل

کد : ٣٠١٠٠٨

بطری شامپو هتلی 25 میل

کد : ٣٠١٠١٠
دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری بلند

کد : ١٠١٠۴٨

بطری شامپو هتلی 25 میل

کد : ٣٠١٠٠٧

بطری شامپویی هتل 15 میل

کد : ٣٠١٠٠۵

درب طرح شبنم

کد : ١٠٢١١١
دبه 20 لیتری

دبه 20 لیتری سه خط

کد : ٢٠٣٠٣٣

بطری شامپو هتلی 20 میل

کد : ٣٠١٠٠۶
گالن سفید کننده

گالن 4 لیتری سفید کننده طرح صحت

کد : ٢٠٢٠۵٠

بطری نیم لیتری ضدعفونی کننده 4 گوش

کد : ٢٠١٠۴٨
بطری شامپو

بطری شامپو

کد : ٢٠١٠۴۵
بشکه 20 کیلویی

بشکه 20 لیتری

کد : ٢٠٣٠٣۴

بطری شامپو

کد : ٢٠١٠۴۶
بطری ضدعفونی کننده

بطری نیم لیتری ضدعفونی کننده هلالی

کد : ٢٠١٠۴٩

قوطی کرم طرح دلبان

کد : ٢٠۵٠١١

دبه 12 لیتری دسته سیمی

کد : ٢٠٣٠٢٧
دبه 10 کیلویی

دبه 10 لیتری دسته بغل

کد : ٢٠٣٠٣٢

دبه 17 لیتری سه خط دسته بغل

کد : ٢٠٣٠٣١
دبه 10 کیلویی

دبه 10 لیتری ربی

کد : ٢٠٣٠٢٨
دبه 2 کیلویی

دبه 2 لیتری عروس

کد : ٢٠٣٠٢١
دبه رب

دبه 5 لیتری ربی

کد : ٢٠٣٠٢۵
دبه 17 کیلویی

دبه 17 لیتری دو خط

کد : ٢٠٣٠٢٩
دبه 5 کیلویی

دبه 5 لیتری عروس

کد : ٢٠٣٠٢٣

دبه 6 لیتری دسته سیمی

کد : ٢٠٣٠٢۴

دبه 6 لیتری دسته بغل

کد : ٢٠٣٠٢۶
دبه

دبه 3 لیتری

کد : ٢٠٣٠٢٢

دبه 18 لیتری سه خط عروس

کد : ٢٠٣٠٣٠
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری کتابی

کد : ٢٠٣٠٣۵
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری چهارگوش

کد : ٢٠٣٠٣۶