زیر دسته : درب و دستگیره دهانه 45

درب دهانه 45

کد : ١٠١٠۵٠
دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری کوتاه

کد : ١٠١٠۴٩
دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری بلند

کد : ١٠١٠۴٨
درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45 کف صاف

کد : ١٠١٠٢٢
درب دهانه 45

درب دهانه 45

کد : ١٠١٠١٣
درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45

کد : ١٠١٠١٢
درب و دستگیره 4 لیتری

درب و دستگیره بطری دهانه 45

کد : ١٠١٠٠۶