درب بطری و درب گالن باید دارای چه ویژگی های باشند؟

درب بطری 4 کیلویی

درب دهانه 45

دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری کوتاه

دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری بلند

دستگیره روغن

دستگیره بطری 2 لیتری

درب دهانه 40

پیمانه

پیمانه قاشقی

درب روغن

درب روغن خوراکی دهانه 40

پیمانه

پیمانه دوتایی

پیمانه گیج دار

پیمانه گیج دار

پیمانه پودر

پیمانه استوانه ای

درب بطری جار

درب جار دهانه 120 فلکه ای

درب بطری جار

درب جار دهانه 120 دسته وسط

درب بطری جار

درب عاج دار دهانه 70

درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 90

درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 70

درب بطری جار

درب ساده دهانه 70

درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 120

درب جار

درب عاج دار دهانه 90

درب بطری نوشابه

درب نوشابه گازبند

درب نوشابه آب بند

درب نوشابه گازبند لاینردار

درب دهانه 100

درب دهانه 100

درب دهانه 100

درب دهانه 100

درب نمک پاش

درب نمک پاش دهانه 65

درب نمک پاش

درب نمک پاش دهانه 38

درپوش قوطی رب

درپوش قوطی پ پ 1 لیتری

درب فیلیپ تاپ دهانه 30

درب دهانه 30

درب نوشابه

درب دهانه 28

درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45 کف صاف

درپوش قوطی نیم کیلویی

درپوش قوطی نیم کیلویی

درب روغن

درب پرسی روغن دهانه 28

درب سزکه دهانه گشاد

درب سرکه 3.5 لیتری

درپوش قوطی

درپوش قوطی 5 کیلویی

درب سس

درب فیلیپ تاپ دهانه 30 مخصوص سس

درب آسان ریز

درب آسان ریز روغن دهانه 28

درب و دستگیره دهانه 100

درب و دستگیره دهانه 92

درب دهانه 45

درب دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 38

درب و دستگیره شیر دهانه 38

پیمانه سرلاک

پیمانه

درب بطری شیر

درب شیر دهانه 38

درب آب معدنی

درب آب معدنی دهانه 30

درپوش قوطی 1 کیلویی

درپوش قوطی یک کیلویی

درب و دستگیره 4 لیتری

درب و دستگیره بطری دهانه 45

درب نوشابه

درب و دستگیره دهانه 28

درب نوشابه

درب دهانه 28 طرح نوشابه

درب سس گوجه

درب سس شیپوری

درب سس دهانه 38

درب سس دهانه 38

درب سرکه

درب سرکه 3/5 لیتری

برچسب ها :