درب بطری و درب گالن باید دارای چه ویژگی های باشند؟

درب بطری 4 کیلویی

درب دهانه 45

کد : ١٠١٠۵٠
دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری کوتاه

کد : ١٠١٠۴٩
دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری بلند

کد : ١٠١٠۴٨
دستگیره روغن

دستگیره بطری 2 لیتری

کد : ١٠١٠۴٧

درب دهانه 40

کد : ١٠١٠۴۶
پیمانه

پیمانه قاشقی

کد : ١٠١٠۴۵
درب روغن

درب روغن خوراکی دهانه 40

کد : ١٠١٠۴۴
پیمانه

پیمانه دوتایی

کد : ١٠١٠۴٣
پیمانه گیج دار

پیمانه گیج دار

کد : ١٠١٠۴٢
پیمانه پودر

پیمانه استوانه ای

کد : ١٠١٠۴١
درب بطری جار

درب جار دهانه 120 فلکه ای

کد : ١٠١٠۴٠
درب بطری جار

درب جار دهانه 120 دسته وسط

کد : ١٠١٠٣٩
درب بطری جار

درب عاج دار دهانه 70

کد : ١٠١٠٣٨
درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 90

کد : ١٠١٠٣٧
درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 70

کد : ١٠١٠٣۶
درب بطری جار

درب ساده دهانه 70

کد : ١٠١٠٣۵
درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 120

کد : ١٠١٠٣۴
درب جار

درب عاج دار دهانه 90

کد : ١٠١٠٣٣
درب بطری نوشابه

درب نوشابه گازبند

کد : ١٠١٠٣٢
درب نوشابه آب بند

درب نوشابه گازبند لاینردار

کد : ١٠١٠٣١
درب دهانه 100

درب دهانه 100

کد : ١٠١٠٣٠
درب دهانه 100

درب دهانه 100

کد : ١٠١٠٢٩
درب نمک پاش

درب نمک پاش دهانه 65

کد : ١٠١٠٢٨
درب نمک پاش

درب نمک پاش دهانه 38

کد : ١٠١٠٢٧
درپوش قوطی رب

درپوش قوطی پ پ 1 لیتری

کد : ١٠١٠٢۶

درب فیلیپ تاپ دهانه 30

کد : ١٠١٠٢۵

درب دهانه 30

کد : ١٠١٠٢۴
درب نوشابه

درب دهانه 28

کد : ١٠١٠٢٣
درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45 کف صاف

کد : ١٠١٠٢٢
درپوش قوطی نیم کیلویی

درپوش قوطی نیم کیلویی

کد : ١٠١٠٢١
درب روغن

درب پرسی روغن دهانه 28

کد : ١٠١٠٢٠
درب سزکه دهانه گشاد

درب سرکه 3.5 لیتری

کد : ١٠١٠١٩
درپوش قوطی

درپوش قوطی 5 کیلویی

کد : ١٠١٠١٨
درب سس

درب فیلیپ تاپ دهانه 30 مخصوص سس

کد : ١٠١٠١٧
درب آسان ریز

درب آسان ریز روغن دهانه 28

کد : ١٠١٠١۶

درب و دستگیره دهانه 100

کد : ١٠١٠١۵

درب و دستگیره دهانه 92

کد : ١٠١٠١۴
درب دهانه 45

درب دهانه 45

کد : ١٠١٠١٣
درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45

کد : ١٠١٠١٢
درب و دستگیره دهانه 38

درب و دستگیره شیر دهانه 38

کد : ١٠١٠١١
پیمانه سرلاک

پیمانه

کد : ١٠١٠١٠
درب بطری شیر

درب شیر دهانه 38

کد : ١٠١٠٠٩
درب آب معدنی

درب آب معدنی دهانه 30

کد : ١٠١٠٠٨
درپوش قوطی 1 کیلویی

درپوش قوطی یک کیلویی

کد : ١٠١٠٠٧
درب و دستگیره 4 لیتری

درب و دستگیره بطری دهانه 45

کد : ١٠١٠٠۶
درب نوشابه

درب و دستگیره دهانه 28

کد : ١٠١٠٠۵
درب نوشابه

درب دهانه 28 طرح نوشابه

کد : ١٠١٠٠۴
درب سس گوجه

درب سس شیپوری

کد : ١٠١٠٠٣
درب سس دهانه 38

درب سس دهانه 38

کد : ١٠١٠٠٢
درب سرکه

درب سرکه 3/5 لیتری

کد : ١٠١٠٠١
برچسب ها :