دبه رب 8 کیلویی
#دبه

دبه رب 8 کیلویی

کد محصول : ٢٠٣٠١۶

دبه 8 کیلویی
وزن خالی با درب: 360 گرم
ارتفاع بدنه: 267mm
ارتفاع کل: 274mm
حجم کل : 8/725kg
قطر دهانه : 204mm 
قطره کف: 211mm

محصولات مشابه

دبه 10 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠١
دبه ماست

دبه ماست 2.200 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠۵
دبه ماست

دبه 2 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠٣
دبه ماست

دبه ماست 1.900 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠٨
دبه ماست

دبه 1700 سی سی

کد : ٢٠٣٠٠٢
دبه ماست

دبه ماست 2.200 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠۶